Ved spørgsmål til servicebetingelserne bedes I henvende jer til:

WOOF Technologies ApS
Hvalsøvej 27
2700 Brønshøj
Cvr.: 39949059
Tlf.: 24662846
Email: amalie@wooftech.dk

Servicebetingelser

Nedenfor ses vores servicebetingelser for brug af WOOFs softwareservices.

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF WOOF TECHNOLOGIES SERVICE

Version 1.3 af 5.dec 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 BETINGELSER OG ACCEPT
2 DEFINITIONER
3 WOOF – BESKRIVELSE OG RETTIGHEDER
4 SKOLEN / Læreren ROLLE OG ANSVAR
5 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
6 HJÆLP/SUPPORT
7 EVENTUELLE EKSTRA MODULER OG SÆRLIGE TILPASNINGER
8 ÆNDRINGER, FORSTYRRELSER I DRIFTEN OG LUKNING FOR ADGANG
9 PERSONOPLYSNINGER
10 MONITORERING
11 LAGRING AF DATA
12 RETTIGHEDER TIL WOOF
13 OVERTRÆDELSE AF BETINGELSERNE – ERSTATNINGSANSVAR
14 E-MAIL POLITIK
15 REFERENCE
16 OPSIGELSE
17 OVERDRAGELIGHED
18 ANSVARSBEGRÆNSNING
19 LOVVALG OG VÆRNETING

 

1 BETINGELSER OG ACCEPT

I dette dokument er angivet de betingelser, der gælder for anvendelse af “WOOF” (i det følgende benævnt “Betingelserne”).

WOOF er et system udarbejdet af Woof Technologies ApS. Nærmere oplysninger om Woof Technologies ApS og kontaktinformation findes på www.wooftech.dk.

Formålet med WOOF er at arbejde med trivsel og klassen fællesskab. Med WOOF kan du og klassen dyrke klassens fællesskab, finde frem til hvad der gør lige netop jeres klasse unik og hjælpe hinanden med at få det endnu federe.

For at få adgang til at benytte WOOF er det et krav, at Skolen/Læreren forudgående har accepteret Betingelserne. Betingelserne beskriver de muligheder og begrænsninger, som WOOF tilbyder, og som gælder for Skolen / Lærerens brug af WOOF.

Ved at acceptere Betingelserne accepterer Skolen Betingelsernes fulde udstrækning og bekræfter samtidig, at Skolen og Læreren vil overholde Betingelserne og kun benytte WOOF som beskrevet heri. Betingelserne er en aftale mellem Skolen og Woof Technologies ApS om brugen af WOOF.

Skolen /Læreren accepterer Betingelserne på egne og på vegne af Skolen / Læreren ved at godkende betingelserne forud for at der gives adgang til WOOF.

Således påhviler det ansvar, som er angivet heri i forhold til Skolen, tillige skolens personale.

Betingelserne træder i kraft fra det tidspunkt Skolen / Læreren godkender Betingelserne 

2 DEFINITIONER

I Betingelserne finder følgende definitioner anvendelse:

Skole / Læreren: Den person hos en WOOFafholder, der står for planlægningen/eksekvering af WOOF. 

3 WOOF – BESKRIVELSE OG RETTIGHEDER

WOOF er et online værktøj, som bl.a. stilles til rådighed via webadressen: www.wooftech.dk

WOOF giver Skolen / Læreren mulighed for at understøtte processen i forbindelse med Skolens/Lærerens arbejde med trivsel og klassefællesskaber. 

4 SKOLEN / LÆRERENS ROLLE OG ANSVAR

Skolen / Læreren er i forhold til WOOF administrator for de WOOF-klasser, som Skolen / Læreren opretter i WOOF.

Såfremt Skolen / Læreren, uanset årsag, ikke længere har ansvaret for afvikling af en Woof-klasse hos Skolen / Læreren, kan WOOF technologies på anmodning fra Skolen / Læreren skifte Skolen / Læreren for Woof-klassen i WOOF. Som udgangspunkt er det dog altid Skolen / Læreren der selv kan tildele denne rettighed gennem rollestyring i UNIlogin. 

Såfremt der er behov for at give en eller flere Woof-deltagere eller en eller flere adgang til WOOF i forbindelse med en bestemt Woof-klasse, fx med henblik på at uploade/downloade materiale eller oplysninger i øvrigt, har Skolen / Læreren det fulde ansvar forbundet dermed.

Skolen / Læreren har det fulde ansvar for de ændringer, Woof-deltagere måtte foretage i WOOF i forhold til en Woof-klasse .

Skolen / Læreren er sammen med Skolen / Læreren ansvarlig for de oplysninger, der bliver uploadet eller downloadet via WOOF, enten af Skolen / Læreren selv af Woof-deltagere, eller øvrige, som Skolen / Læreren måtte have givet adgang til WOOF i forhold til en Woof-klasse .

Der henvises i øvrigt til afsnittet om den information/data, Skolen / Lærerne, Woof-deltagere, og øvrige gør tilgængelig for andre via WOOF i punktet Indsamling og videregivelse af information. 

5 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

For Skolen / Lærerens tilslutning til WOOF betaler Skolen til Woof Technologies ApS en fast årlig ydelse. Ydelserne betales årligt forud, således at ydelsen for første år betales ved nærværende aftales indgåelse. Herudover betaler Skolen / Læreren en etableringsafgift til Woof Technologies ApS.

Woof Technologies ApS kan til enhver tid foretage ændringer i priserne, hvilket dog skal meddeles kunden skriftligt med tre måneders varsel. Såfremt Skolen / Læreren ikke kan acceptere en evt. prisstigning, kan Skolen / Læreren opsige aftalen ligeledes med tre måneders varsel.

WOOF kan regulere priserne hvert år den 1. januar i henhold til udviklingen i nettoprisindekset fra det seneste offentliggjorte indeks for november, dog minimum 1%. Denne regulering skal ikke varsles.

Fakturering sker via email til en emailadresse opgivet af Skolen / Læreren eller via skolens EAN-nummer. Ved ændring af emailadressen er det alene Skolen / Lærerens ansvar at sikre, at Woof Technologies ApS er orienteret om den nye emailadresse.

Ved betaling af Woof Technologies ApS’ faktura er sidste rettidige betalingsdag er 7 dage fra fakturadato. Efter sidste rettidige betalingsdag er Woof Technologies ApS berettiget til at opkræve renter med en sats på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betaling sker.

Skolens manglende betaling berettiger endvidere Woof Technologies ApS til uden varsel at afbryde Skolen / Lærerens adgang til WOOF.

6 HJÆLP/SUPPORT

WOOF er et online selvbetjeningssystem, hvor assisterende hjælp gives af systemet selv. Skulle behov for personlig assistance opstå, skal henvendelse rettes til Woof Technologies ApS. 

7 EVENTUELLE EKSTRA MODULER OG SÆRLIGE TILPASNINGER

Woof Technologies ApS tilbyder særlige ekstra moduler og services til WOOF, som hver især tilbyder ekstra funktionaliteter. Disse ekstra moduler og services er tilgængelige som tilvalg mod ekstra betaling.

Såfremt Skolen / Læreren ønsker at gøre anvendelse af et eller flere af disse ekstra moduler eller services bestilles disse direkte ved kontakt med Woof Technologies ApS.

8 ÆNDRINGER, FORSTYRRELSER I DRIFTEN OG LUKNING FOR ADGANG

Skolen og Læreren skal være opmærksom på, at funktionerne i WOOF kan blive ændret uden varsel. Woof Technologies ApS forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne funktioner i WOOF uden forudgående varsling. Woof Technologies ApS kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for de gener eller tab, som måtte være en følge af sådanne ændringer.

Det tilstræbes, at WOOF er tilgængelig døgnet rundt.

Der kan dog forekomme perioder, hvor adgangen til WOOF er lukket pga. opdateringer, driftsnedbrud eller lignende.

Ved driftsnedbrud eller øvrige utilsigtede forstyrrelser i driften, hvad enten sådanne skyldes forhold, som Woof Technologies ApS har eller ikke har indflydelse på, vil Woof Technologies ApS søge at genetablere driften hurtigst muligt. Woof Technologies ApS kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig for de gener eller tab, som måtte være en følge af sådant driftsnedbrud eller øvrige utilsigtede forstyrrelser i driften og adgangen til WOOF.

Ved opdatering, udbedring eller planlagt reparation af WOOF eller øvrige programmer, systemer, software eller hardware, som måtte have indflydelse på driften af WOOF, vil Woof Technologies ApS tilstræbe at varsle deraf følgende forstyrrelser i driften, herunder manglende adgang til systemet via WOOF, men sådan forudgående varsling er ikke garanteret, og Woof Technologies ApS kan ikke holdes ansvarlig for de gener eller tab, som driftsforstyrrelserne og eventuel manglende adgang til WOOF måtte medføre.

9 PERSONOPLYSNINGER

WOOF Technologies opbevarer ikke personoplysninger om eleverne. Ved oprettelse via personlig email godkendes opbevaring og behandling af personoplysninger knyttet til denne emailadresse i henhold til betingelser som godkendes ved oprettelse. 

10 MONITORERING

Woof Technologies ApS forbeholder sig retten til at indsamle og registrere data om Skolen / Lærerens og Skolen / Læreren brug af WOOF.

Informationerne om brugen vil blive benyttet i forbindelse med Woof Technologies ApS arbejde forbundet med udvikling og vedligeholdelse af driften af WOOF. Endvidere vil Woof Technologies ApS kunne benytte informationerne i andre kommercielle eller ikke kommercielle sammenhænge, herunder overdrage informationerne til tredjemand uden krav om yderligere samtykke. Informationer om navngivne/i øvrigt identificerbare personer vil dog ikke blive videregivet uden forudgående indhentelse af samtykke til sådan videregivelse fra den eller de berørte personer. Informationer der kan videregives efter denne aftale er således alene af generel og statistisk karakter og kan aldrig henføres til den enkelte Woof-bruger og/eller enkeltpersoner.

Ved accept af disse Betingelser samtykker Skolen og Læreren udtrykkeligt til, at Woof Technologies ApS må indsamle, registrere/lagre og benytte data som heri angivet.

Den monitorering og behandling af oplysninger, som er angivet heri, vil til enhver tid ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

11 LAGRING AF DATA

Ved udløbet abonnement vil adgangen til WOOF automatisk og øjeblikkeligt blive slettet uden yderligere varsel, og de informationer/data, der måtte være indtastet eller på anden måde gjort tilgængelig i WOOF af Skolen / Læreren selv eller af andre i forhold til Woof vil ikke længere være tilgængelige for Skolen/Læreren.

 Ønskes oplysninger gemt, skal disse kopieres/indlæses af Skolen / Læreren selv fra WOOF inden udløbet af den aftalte periode.

Informationer/data kan alene udlæses fra WOOF, i det omfang der stilles rapporter og lignende til rådighed i WOOF-platformen

12 RETTIGHEDER TIL WOOF

WOOF er udviklet og ejes af Woof Technologies ApS. Som bruger af WOOF får Skolen og Læreren udelukkende en ikke-eksklusiv ret (licens) til at anvende WOOF og alene i overensstemmelse med disse Betingelser.

Woof Technologies ApS har og bibeholder uanset Skolen / Læreren og øvriges brug af WOOF samtlige rettigheder, herunder immaterielle rettigheder (ophavsrettigheder mv.) og knowhow til WOOF.

Enhver ændring, udvikling eller forbedring af WOOF og dermed forbundne funktioner, som foreslås eller laves af/Skolen / Læreren, øvrige brugere af WOOF eller andre, tilfalder automatisk og uden vederlag eller modydelse Woof Technologies ApS som selskabets ubetingede ejendom. Woof Technologies ApS kan råde over sådanne ændringer, udvikling eller forbedringer uden krav om samtykke.

Skolen og Læreren må på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, helt eller delvist, kopiere eller overdrage anvendelsen af eller adgangen til WOOF til nogen anden fysisk eller juridisk person uden forudgående skriftligt samtykke fra Woof Technologies ApS.

Læreren og Skolen må udelukkende anvende WOOF i forbindelse med planlægning af egne Woof-klasser. Skolen / Læreren må således ikke via systemet afholde klasser for Woof-afholdere, der ikke hører under samme virksomhed som Skolen / Læreren.

13 OVERTRÆDELSE AF BETINGELSERNE – ERSTATNINGSANSVAR

Såfremt en Woof-afholder eller Skolen / Læreren ikke overholder disse Betingelser eller på anden måder misbruger eller forsøger at misbruge WOOF, vil Woof Technologies ApS være berettiget til at lukke for Skolen / Lærerens adgang til WOOF, og dette i forhold til samtlige Woof-klasser, uanset om overtrædelse af Betingelserne eller misbrug i øvrigt alene har fundet sted i forhold til en enkelt Woof-klasse

Såfremt overtrædelse af Betingelserne er af væsentlig eller vedvarende karakter, kan Woof Technologies ApS benytte den ovenfor beskrevne mulighed til at lukke for Skolens / Lærerens adgang til WOOF uden forudgående varsel, ophæve aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender betalt.

I øvrige tilfælde af overtrædelse af Betingelserne kan Woof Technologies ApS også lukke for Skolens / Lærerens adgang til WOOF som angivet ovenfor, dog med et forudgående skriftligt varsel på 5 hverdage. Såfremt Skolen/Læreren standser overtrædelsen og dokumenterer dette for Woof Technologies ApS inden for varslingsperioden, og overtrædelsen er af en type, hvor Woof Technologies ApS ikke lider eller ikke kan lide fortsat eller ny skade efter ophør, kan Woof Technologies ApS tillade, at Skolens / Lærerens adgang til WOOF opretholdes, men Woof Technologies ApS er ikke forpligtet dertil.

Væsentlig overtrædelse af Betingelserne omfatter, men er ikke begrænset til, Skolen / Lærerens/Skolen / Læreren

» videregivelse af adgang til WOOF til tredjemand uden Woof Technologies ApS’ forudgående skriftlige godkendelse,
» kopiering af hele eller dele af WOOF,
» omprogrammering eller modificering af WOOF, herunder, men ikke begrænset til, fjernelse af Woof Technologies ApS’ logo, navn eller kendetegn fra tilmeldingswebsider, emails og andre dele af WOOF,
» benyttelse af WOOF til andet formål end det i punkt 11 angivne,
» egen indtastning eller på anden måde offentliggørelse af information/data via WOOF, som er åbenbart krænkende eller strafbare at offentliggøre, eller undladelse af øjeblikkeligt at fjerne sådan information/data indtastet eller offentliggjort af andre, så snart viden derom kommer til Skolen / Lærerens/Skolen / Læreren kundskab.

 

Ovenstående er ikke en udtømmende opregning af situationer, hvor Betingelserne vil blive anset for væsentligt overtrådt, og i øvrigt henvises til de enkelte bestemmelser i Betingelserne, som også omhandler ansvar og overtrædelse.

Forsøg på ovennævnte handlinger og forsøg på øvrige væsentlige overtrædelser af Betingelserne vil i sig selv blive anset som væsentlig overtrædelse af Betingelserne.

14 E-MAIL POLITIK

Skolen/Læreren er ansvarlig for, at al e-mailkorrespondance genereret fra/via WOOF, herunder fx invitationer af Woof-brugere og lign. Skolen/Læreren må ikke anvende WOOF til udsendelse af e-mail, der er i strid med Markedsføringslovens § 10 eller tilsvarende regler.

15 REFERENCE

WOOF technologies er berettiget til at anvende denne aftale, såvel som Skolens navn og logo som reference over for enhver af sine potentielle kunder eller som led i markedsføringen af WOOF technologiess produkter eller services. Skolen kan dog skriftligt anmode WOOF technologies om ikke at blive benyttet som reference.

På samme måde er Skolen / Læreren berettiget til at benytte WOOF technologies som reference over for sine potentielle kunder. WOOF technologies kan dog skriftligt anmode om, at Skolen / Læreren ikke benytter WOOF technologies som reference.

Hverken WOOF technologies eller Skolen / Læreren er berettiget til at benytte den anden part som reference efter Betingelserne ikke længere er i kraft.

16 OPSIGELSE

Nærværende Betingelser er gældende i en periode på tolv måneder regnet fra ikrafttrædelsesdatoen, og denne periode er uopsigelig for begge både Skolen/Læreren og Woof Technologies ApS.

Såfremt en af parterne ønsker at opsige Betingelserne efter udløbet af den nævnte periode skal meddelelse herom gives skriftligt til den anden part med mindst 30 dages varsel. Opsiges Betingelserne ikke, fortsættes Betingelserne fortløbende i opsigelige perioder på 12 måneder. Betingelserne kan opsiges af Skolen/Læreren med 30 dages varsel til udløbet af 12 måneders perioden.

Uanset ovenstående kan disse betingelser ændres med et varsel på 30 dage ved elektronisk meddelelse til Skolen / Læreren.

17 OVERDRAGELIGHED

Woof Technologies ApS er berettiget til uden samtykke fra Skolen og Læreren at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. Woof Technologies ApS er endvidere berettiget til at lade selskabets forpligtelser i henhold til nærværende aftale udføre helt eller delvist af tredjemand.

Skolen og Læreren kan alene overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale til tredjemand, såfremt Skolen / Læreren eller Skolen / Læreren forinden har indhentet skriftligt samtykke fra Woof Technologies ApS. Såfremt Skolen / Læreren er et interessentskab eller et selskab, anses overgang af interessentskabsandele eller overgang af over 50% af den samlede anparts- eller aktiekapital for en overdragelse, der kræver Woof Technologies ApS’ samtykke.

18 ANSVARSBEGRÆNSNING

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Woof Technologies ApS’ eventuelle ansvar i forhold til WOOF og systemets brug er begrænset i overensstemmelse med dette punkt 18 og de øvrige af Betingelsernes bestemmelser, som indeholder ansvarsfraskrivelser.

Woof Technologies ApS garanterer ikke:

» for funktionaliteten af WOOF, eller for om systemet lever op til Skolen / Lærerens og Skolen / Læreren forventninger og behov,
» for tab eller forvanskning af informationer/data indtastet eller på anden måde gjort tilgængelige i WOOF af Skolen / Læreren, Woof-deltagere, eller andre,
» for fejl i forbindelse med videresendelse eller distribution af informationer/data indtastet eller på anden måde offentliggjort i WOOF af Skolen / Læreren, Woof-deltagere, eller andre, herunder for uønsket videresendelse eller offentliggørelse af sådan information/data til tredjemand,
» for manglende adgang til WOOF eller øvrige driftsforstyrrelser, hvad enten sådan måtte skyldes ændringer i WOOF, nedbrud, opdatering eller øvrige forhold, Woof Technologies ApS enten måtte have eller ikke måtte have indflydelse på,
» for forstyrrelser eller ødelæggelse af software eller hardware, som måtte blive forårsaget ved brugen af WOOF, herunder hverken for økonomiske tab, tab af data eller nogen anden form for tab eller udgift som følge deraf, og
» i forhold til den information/data, som af Skolen / Læreren, Woof-deltagere, eller andre indtastes eller på anden måde offentliggøres via WOOF, herunder i forhold til informationer/data, som måtte være krænkende eller i strid med lovgivningen om at offentliggøre.

 

I øvrigt henvises til de øvrige ansvarsbegrænsninger, som er angivet i de enkelte bestemmelser i disse Betingelser. Skolen/Læreren er forpligtet til at friholde og skadesløsholde Woof Technologies ApS for ethvert krav, som Woof Technologies ApS måtte blive mødt med fra Woof-deltagere, eller tredjemænds side, og Skolen/Læreren skal erstatte Woof Technologies ApS ethvert tab og godtgøre enhver udgift, som nævnte måtte lide henholdsvis afholde i forbindelse med sådanne krav fra Woof-deltagere, eller tredjemænd.

Såfremt der anlægges en sag imod Woof Technologies ApS i relation til ovenstående forhold, er den enkelte Woof-afholder/Skolen / Læreren, som er ansvarlig for den eller de Woof-klasser, som sagen anlægges i forhold til, forpligtet til at indtræde i sagen på vegne Woof Technologies ApS og skal i den forbindelse varetage Woof Technologies ApS’ interesser som sagsøgt(e) i sagen.

Med respekt af ovenstående ansvarsbegrænsning kan Woof Technologies ApS alene ifalde ansvar i forhold til direkte og dokumenterede tab.

19 LOVVALG OG VÆRNETING

Betingelserne er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler, og skal fortolkes i overensstemmelse dermed, ligesom enhver tvist der måtte udspringe eller relatere sig til Betingelserne og/eller brugen af WOOF skal løses efter dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en tvists løsning, skal enhver tvist afgøres ved de danske domstole.